Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-01-27

Imieniny: Anieli, Juliana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 236070
 • Do końca roku: 339 dni
 • Do wakacji: 151 dni

CELE

 1. 1.       TWORZENIE SZKOŁY PRZYJAZNEJ UCZNIOM, NAUCZYCIELOM I RODZICOM POPRZEZ PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI, PRZEMOCY WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ

 

 1. 2.       KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD UCZNIÓW POSTAW PROMUJĄCYCH ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA ORAZ ROZBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ.

 

 1. 3.       PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW KULTURY, DBAŁOŚĆ O KULTURĘ SŁOWA.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.

 • uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić,
 • wyeliminowanie zjawiska agresji i przemocy wśród uczniów,
 • integracja uczniów i doskonalenie pozytywnych relacji koleżeńskich,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych,
 • budzenie poczucia własnej wartości,
 • doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się,
 • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • kształtowanie postawy zrozumienia i otwartości,
 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zachowania i postawy,
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności umiejętności empatycznych,  tolerancji, współpracy, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów,
 • wspieranie uczniów w rozwoju emocjonalnym, społecznym i fizycznym,
 • tworzenie atmosfery zaufania i wzajemnej życzliwości,
 • pedagogizacja rodziców.

 

2.

 • motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą,
 • promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa, wolność od nałogów),
 • zwiększenie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwa,
 • wskazanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym,
 •  kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w procesie dojrzewania,
 •  wdrażanie do zasad bhp na co dzień- w szkole i poza nią,
 • uwrażliwianie uczniów na zagrożenia współczesnego świata, kształtowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie.

3.

 • motywowanie uczniów do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • promowanie zasad kulturalnego zachowania się,
 • wyrabianie nawyków czytelniczych.

 

PLANOWANE EFEKTY PROGRAMU:

1.

ü  minimalizacja aktów przemocy i agresji werbalnej niewerbalnej wśród dzieci i młodzieży,

ü  umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z agresja i przemocą

ü  dostarczenie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

ü  szanowanie uczuć oraz identyfikowanie się z uczuciami innych

ü   poprawnego funkcjonowanie uczniów w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i w szerszej społeczności,

ü  znajomość własnych praw  i szanowanie praw innych,

ü  nabycie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych.

 

2. Uczeń:

ü  troszczy się o własne zdrowie,

ü  jest  świadomy  niebezpieczeństw i zagrożeń oraz potrafi im zapobiegać,

ü  czuje się odpowiedzialny za swój rozwój, dba o dobro innych,

ü  aktywnie uczestniczy w imprezach prozdrowotnych,

ü  zna zasady zdrowego odżywiania się potrafi zastosować je w praktyce.

3. Uczeń:

ü  potrafi komunikować się,

ü  stosuje formy grzecznościowe

ü  jest kulturalny i taktowny,

ü  posługuje się poprawną polszczyzną na lekcjach i w życiu codziennym.

 

 

METODY PRACY

 • Ankiety 
 • Burza mózgów
 • Dyskusje, pogadanka w grupie
 • Rysunki, plakaty
 • Ulotki
 • Przedstawienia, teatrzyki
 • Konkursy, quizy, krzyżówki
 • Drama i odgrywanie ról

.        Prezentacje multimedialne

                                  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH WROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

Tworzenie szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom poprzez przeciwdziałanie agresji,

przemocy werbalnej i niewerbalnej.

Lp.

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

 1.  

Stały monitoring zachowań uczniów podczas lekcji,

zajęć pozalekcyjnych, przerw śródlekcyjnych.                 Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych analiza:

- wpisów  w dziennikach lekcyjnych,

- zeszytach kontaktów z rodzicami.

 

Nauczyciele,

nauczyciel dyżurujący

wychowawcy klas

 

 

Cały rok

 1.  

Systematyczna edukacja uczniów  w zakresie radzenia sobie    
z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie obrony przed czyjąś agresją – autorski program „Okazuj serce bez okazji, a Ciebie też zaskoczy czyjeś dobro…”

 

Wychowawcy klas

PPP

Cały rok

Na bieżąco

 1.  

Realizacja systemu oceny zachowania ucznia zawartego
w Statucie Szkoły.

Wychowawcy klas

Cały rok

Na bieżąco

 1.  

Udostępnianie wykazu różnych instytucji przeciwdziałających agresji.

- eksponowanie w widocznym miejscu numerów  telefonów alarmowych,

- spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej.

Wychowawcy klas

 

Cały rok

 1.  

Kształtowanie postaw empatycznych, tolerancji poprzez udział uczniów w różnych formach wolontariatu:

- Góra Grosza,

- Wirtualna adopcja zwierzaka,

- Jałmużna Wielkopostna.

 

 

Nauczyciele prowadzący

 

 

Cały rok

 

 1.  

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych poruszających temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i identyfikacji problemów, także tych prowadzących do agresji.

Przeprowadzanie zajęć integracyjnych dla uczniów w klasach,
w których występują konflikty.

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wg potrzeb

 1.  

Interwencje w klasach, rozwiązywanie na bieżąco problemów, których przyczyną jest brak respektowania zasad i norm społecznych.

 

Wychowawcy klas

 

Wg potrzeb

 1.  

Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami mające na celu eliminację zachowań agresywnych.

 

Wychowawcy klas

Wg potrzeb

 1.  

Zapoznanie uczniów ze zbiorem norm i zasad, pogadanki                     i warsztaty w klasach dotyczące norm społecznych, ich postrzegania przez uczniów i  ich respektowania.

 

Wychowawcy klas

Cały rok

 1.  

Spotkania przedstawicieli policji z uczniami- pogadanka

Wychowawcy klas
przedstawiciel policji

Wg potrzeb

 1.  

Gromadzenie odpowiednich materiałów, udział w szkoleniach, korzystanie z czasopism i stron internetowych.

 

 

Wychowawcy klas

 

Wg potrzeb

Cały rok

 

 

 

Kształtowanie wśród uczniów postaw promujących zdrowy i aktywny tryb życia

oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej.

 

Lp.

Działania

 

Osoba odpowiedzialna

Termin

 1.  
  1. 1.      Kształtowanie nawyków prozdrowotnych
 • zdrowego trybu życia
 • prawidłowego, zdrowego odżywiania się  poprzez                                                udział w akcjach:

„ Szklanka mleka dla każdego” klasy 0 - VI

  fluoryzacja zębów,

„Owoce i warzywa w szkole” klasy 0 - III

„Śniadanie daje moc”, prezentacja multimedialna

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

pielęgniarka

 

 

wychowawcy klas 0 – III, rodzice

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

listopad 2015

marzec 2016

 

 1.  

Plan promocji zdrowia (działania na każdy miesiąc).

 1. Popowicz

 

 1.  

Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w formie sportowych zajęć pozalekcyjnych-gimnastyka korekcyjna, zajęcia na świeżym powietrzu- wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy integracyjne.

Udział w konkursach i zawodach sportowych.

R. Grabowski,

 

Wychowawcy klas I-III

 

Wychowawcy klas I-VI

 

 

Cały rok

 1.  

Dbanie o prawidłową postawę podczas lekcji oraz o higienę uczenia się- dostosowanie ławek i krzesełek do wzrostu uczniów.

Poznanie zasad prawidłowego odżywiania.

 

Wychowawcy klas

dietetyk

 

Cały rok

 1.  

Zapobieganie kontaktom z alkoholem, papierosami, narkotykami, lekami oraz dopalaczami

- rozmowy z wychowawcami,  funkcjonariuszami policji,

-plakaty informacyjne,

-prezentacja multimedialna

- spotkanie ze specjalistą

 

Wychowawcy klas

funkcjonariusze policji

 

 

 

Wg potrzeb

 1.  

Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi  programami i grami komputerowymi.

-Zajęcia i pogadanki dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie,

uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania z komputera:

 

 

Wychowawcy,

Nauczyciel informatyki

 

Cały rok

 

 

 1.  

Wdrażanie zasad dbałości o higienę:

-pogadanki  z pielęgniarką, wychowawca klasy na temat higieny osobistej,

- rozmowy na temat dojrzewania płciowego

 

Wychowawcy klas

D. Kryger

Wg potrzeb

Lekcje wychowania do życia w rodzinie.

 1.  

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz innych urządzeń z którymi styka się uczeń poprzez udział w zajęciach technicznych.

 

D. Żychowicz

 

Lekcje techniki

 1.  

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

 • wyrabiane umiejętności udzielania pierwszej pomocy  w nagłych wypadkach (szkolenie z zakresu I pomocy )- przystąpienie do akcji „Bicie rekordu resuscytacji krążeniowo oddechowej na fantomie”
 • doskonalenie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego (lekcja wychowawcze , spotkanie z policją strażą pożarną_
 • wyrabianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne

 

 

 

D. Żychowicz

M. Adamczyk

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

październik 2015

 

 

Cały rok

 

 

 1.  

Zorganizowanie próbnej ewakuacja szkoły.

M. Adamczyk

wrzesień 2015

 

 1.  

Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody:

- konkursy plastyczne,

- literatura o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

 

A. Adamczyk

wychowawcy klas

 

 

Wg potrzeb

 1.  

Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym. Udział w akcjach / imprezach:

 • „Sprzątanie świata”
 • „Dzień Ziemi”
 • Zbiórka surowców wtórnych (kartoniki, korki, makulatura)
 • Zbiórka zużytych  baterii

-Współpraca z leśniczym  (dokarmianie zwierząt zimą)

- Ochrona środowiska naturalnego -zajęcia lekcyjne

-Oszczędzamy wodę i energię elektryczną- zajęcia lekcyjne.

- Organizacja apeli o tematyce ekologicznej.

 

 

M. Adamczyk

wychowawcy klas

 

 1. Popowicz

 

n-le przyrody

wychowawcy klas

 

 

II półrocze kwiecień

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Promowanie pozytywnych wzorców kultury, dbałość o kulturę słowa.

Lp.

Działania

 

Osoba odpowiedzialna

Termin

 1.  

Zapoznanie uczniów z zasadami savoir-vivre oraz prezentowanie kulturalnego stylu życia na lekcjach wychowawczych, zajęciach świetlicowych.

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele

 

Cały rok

 1.  

 

Zwracanie uwagi na kulturę języka w czasie zajęć lekcyjnych oraz przerw. Bezzwłoczne reagowanie na stosowanie wulgaryzmów, obraźliwych zwrotów, nieadekwatne zachowanie.

 

Nauczyciele,

nauczyciele dyżurujący,

 

 

Cały rok

 1.  

 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych kulturze bycia. Uświadomienie wpływu mediów, środowiska,  grupy rówieśniczej na nasz język, sposób wypowiadania się i kształtowanie się naszych postaw.

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Cały rok

 1.  

Eksponowanie pozytywnych wytworów kultury-prezentowanie książek, programów telewizyjnych, filmów m.in.

- lekcje języka polskiego,

-wyjazdy do, kina, teatru.

 

Wychowawcy klas,

D. Kryger

 

 

Cały rok

 1.  

Promowanie  nawyków czytelniczych i posługiwanie się poprawną  polszczyzną poprzez:

-konkursy: Konkurs recytatorski, konkurs ortograficzny, konkurs czytelniczy.

- lekcje biblioteczne,

-pasowanie pierwszoklasistów na czytelników.

Wychowawcy klas,

T. Gloc,

D. Kryger

I.Sławińska

M. Adamczyk
A. Popwicz
I Sławińska

 

Listopad 2015

Wg potrzeb

 

Marzec 2016
Maj 2016

 

 1.  

Budowanie porozumienia uczeń-uczeń, uczeń-rodzic, uczeń-nauczyciel:

- ustalenie jasnych czytelnych zasad- zawieranie kontaktów klasowych,

- uczenie negocjowanie na lekcjach wychowawczych,

- pogadanki na temat zasad komunikowanie się.

Nauczyciele

Cały rok


Przejdź do góry