Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-01-27

Imieniny: Anieli, Juliana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 236084
 • Do końca roku: 339 dni
 • Do wakacji: 151 dni

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. 106. Dywizji Piechoty Armii Ktrajowej w Pogrodziu

               (oddział przedszkolny, 8-letnia szkoła podstawowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst ujednolicony – 30 sierpnia 2018 roku

Podstawy prawne:

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59).

2. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I.      Postanowienia ogólne………………………………………………………………………………….    5

DZIAŁ II.     Cele i zadania szkoły……………………………………………………………………………………..   7

Rozdział 1. Głównw cele szkoły………………………………………………………………………………………    7

Rozdział 2.  Formy realizacji zadań szkoły……………………………………………………………………….  12

DZIAŁ  III.  Organy szkoły i ich kompetencje……………………………………………………………………  13

Rozdział I . Dyrektor szkoły…………………………………………………………………………………………….  .13

Rozdział 2. Rada Pedagogiczna……………………………………………………………………………………….  13

Rozdział 3. Samorząd Uczniowski……………………………………………………………………………………  14

Rozdział 4. Rada rodziców………………………………………………………………………………………………. 14

Rozdiał 5. Zasady współdziałania organów szkoły…………………………………………………………… 15

Rodział 6. Sposób rozwiązywania sporów między organami……………………………………………. 15

DZIAŁ IV. Organizacja pracy szkoły…………………………………………………………………………………. 16

Rozdział 1. Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne…………………………………..  16

Rozdział 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej……………………………………… 18

Rozdział 3. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły…………………………  20

Rozdział 4. Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych…………………………………………  20

Rozdział 5. Organizacja indywidualnego nauczania…………………………………………………………. 20

Rozdział 6. Organizacja świetlicy szkolnej………………………………………………………………………… 21

Rozdział 7. Organizacja stołówki szkolnej………………………………………………………………………… 21

Rozdział 8. Organizacja biblioteki szkolnej………………………………………………………………………. 22

Rozdział 9. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę………….. 23

Rozdział 10. Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego……………………………. 27

Rozdział 11. Organizacja wolontariatu w szkole………………………………………………………………. 28

Rozdział 12. Działalność innowacyjna szkoły……………………………………………………………………..29

Rozdział 13. Współpraca szkoły z rodzicami……………………………………………………………………. 29

Rozdział 14. Pomoc materialna dla uczniów……………………………………………………………………  29

Rozdział 15. Zasady organizacji zespołów nauczycielskich………………………………………………. 32

DZIAŁ V.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły………………………………………………………………… 33

Rozdział 1. Prawa i obowiązki nauczycieli……………………………………………………………………….  33

Rozdział 2. Zadania wychowawcy oddziału……………………………………………………………………. . 36

Rozdział 3. Zadania nauczycieli specjalistów…………………………………………………………………… .38

Rozdział 4. Prcownicy obsługi i administracji………………………………………………………………….. .40

DZIAŁ VI. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów………………………………….. 41

Rozdział 1. Ogólne zasady oceniania……………………………………………………………………………….   41

Rozdział 2. Ocenianie uczniów w klasach I-III…………………………………………………………………..  47

Rozdział 3. Klasyfikacja uczniów………………………………………………………………………………………   49

Rozdział 4. Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

 lub rocznej oceny z zachowania ……………………………………………………………………………………..  50

Rozdział 5.  Egzamin klasyfikacyjny……………………………………………………………………………………  51

Rozdział 6.  Egzamin poprawkowy ……………………………………………………………………………………. 51

   Rozdział 7.    Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi    przepisami………………………………………………………………………………………………………. 52

Rozdział 8.  Promowanie ucznia…………………………………………………………………………………………. 53

Rozdział 9.  Zasady oceniania zachowania uczniów……………………………………………………………. 54

Rozdział 10.Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów…………………………………………..  58 

DZIAŁ VII Uczniowie…………………………………………………………………………………………………………… 59

Rozdział 1. Prawa i obowiązki ucznia………………………………………………………………………………………………   59

Rozdział 2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia…………………………………………..   61

Rozdział 3. Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej

                   nagrody………………………………………………………………………………………………………………………….  61

Rozdział 4. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary…………………..  62

Rozdział 5. Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły……………………………………...   66

DZIAŁ VIII. Organizacja zajęć w oddziale przedszkolnym……………………………………………………  66

DZIAŁ IX.   Postanowienia końcowe…………………………………………………………………………………    70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje ogólne o szkole

 

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

1)             Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2)             Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3)             Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela

4)             niniejszego statutu.

 1. Szkoła nosi imię 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Pogrodziu nr 33b.
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Tolkmicko.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 1. Szkoła używa nazwy:  Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu.
 2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
 3. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu.
 4. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu 82 – 340 Tolkmicko  55 231 2316 NIP 578-30-61-924 REGON 001191670
 5. Dyrektor szkoły posługuje się pieczęcią o nazwie: Dyrektor szkoły, tytuł, imię i nazwisko.
 6. Szkoła jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Tolkmicko, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Tolkmicko.
 7. Szkoła posiada Wewnątrzszkolny Ceremoniał zwany Ceremoniałem Szkoły Podstawowej im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu, który jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Nawiązuje on do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli.
 8. Szkoła posiada logo.
 9. Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor szkoły w drodze zarządzenia z uwzględnieniem sytuacji w jakich można je stosować oraz trybu uzyskiwania pozwolenia na stosowanie logo w sytuacjach zarządzeniem nieokreślonych.
 10. Szkoła posiada własny sztandar.
 11. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz
  w innych sytuacjach, wskazanych przez organ prowadzący.

§ 2. 1.Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

1)      I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III

2)      II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII

       2.  Nauka w szkole jest bezpłatna.

       3.  Szkoła organizuje oddział przedszkolny.

       4. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci

            i młodzieży zgodnie z orzeczeniami i opiniami z PPP.     

       5. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.

       6. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszej treści statutu  jest mowa o:

1)             szkole –  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej ;

2)             dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej ;

3)             organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Tolkmicko;

4)             organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie;

5)             uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;

6)             nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;

7)             rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

8)             ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

9)             Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

10)         ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

11)         podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy
i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione
w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych,
a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;

12)         specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności
w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

13)         egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości
i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

14)         podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

15)         materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

16)         materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;

17)         indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

18)         zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza programem szkolnym, będące przedłużeniem procesu
dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

   

 

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział 1

 

Główne cele szkoły

 

§   4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej,
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie,  a w szczególności w podstawie programowej
i Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

       2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.

       3. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności: 

 

1)      bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)      prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)      zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi  przepisami;

4)      dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie
z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań;

5)      umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

6)      wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;

7)      kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny;

 1. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską  o zdrowie uczniów,  szanuje ich godność osobistą, respektuje zasady nauk pedagogicznych.
  1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

1)   umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad:

a)   tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;

b)   tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz
w obrzędach religijnych;

c)     tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;

d)   równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości.

2)   udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:

a)    obejmując indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną, potrzebujących tej pomocy;

b)    w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;

c)     mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

d)    organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, pedagogiem- terapeutą;

3)   rozwija zainteresowania uczniów organizując:

a)   koła zainteresowań;

b)   zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwiające mu realizację indywidualnego programu lub toku nauki;

c)    zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych;

4)   sprawuje  indywidualną  opiekę  nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb:

a)   prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je;

b)   organizuje zajęcia integracyjne;

c)    zapewnia okres ochronny  w pierwszym i drugim tygodniu nauki;

d)   współpracuje w tym zakresie  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

e)   współpracuje   z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku;

f)     współpracuje  z  instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo:  policją, Strażą Pożarną, WORD-em;

g)   gromadzi  informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału i przekazuje je na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej;

h)   umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa PPP;

i)     umożliwia  uzyskiwanie  pomocy materialnej;

j)     organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę;

k)    organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

l)     organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej;

5)   zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

a)      ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole;

b)   organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki we współpracy z organem prowadzącym szkołę;

c)    sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami;

d)   ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

e)   omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

f)     organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.;

g)   równomierne rozkładanie  lekcji  w tygodniowym rozkładzie zajęć;

h)   zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

i)     zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym umieszczanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku;

j)     ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie
z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie;

k)     przestrzeganie praw ucznia;

l)      prowadzenie rozmów i mediacji, prowadzących do rozwiązywania problemów;

m) kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali;

n)   zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego;

 • o)   prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat;

6)   sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem szkoły:

a)   wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

b)   zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów w zależności od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku;

c)      przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

d)   współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane;

e)   zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa;

7)   powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy zapewniając:

                          a)       ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości;

                          b)      pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

                          c)       warsztaty  umiejętności wychowawczych organizowane dla wychowawców;

8)   prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną:

a)   rozbudza zainteresowania problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej;

b)   udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem innowacji i eksperymentów.

9)      kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji
i historii własnego narodu oraz jego osiągnieć, kultury oraz języka poprzez:

a)   organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej;

b)   udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym umacniając więzi z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość obywatelską;

c)    udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym;

d)   zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami
i zasadami,  instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego;

e)   przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

              10)    zapewniania każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi jakość pracy szkoły i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez:

                              a)  organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

                              b)  realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego;

                              c)  sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

                              d)  uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej;

                              e)  tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem;

                               f)   współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia
i działania w społeczności lokalnej; 

                              g)  bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły;

                              h)  realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły;

              11)    organizuje wolontariat w szkole, w tym zakresie:

a)   zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu;

b)   kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

c)    uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;

d)   uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą;

e)   wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej;

f) kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność
i potrzeby innych;

g)   organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy Caritas oraz
z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;

              12)    prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez:

a)   promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowania zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia;

b)   przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów;

c)    udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia;

d)   promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”;

              13)    realizuje działania związane z doradztwem zawodowym:

                          a)       diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;

                          b)      udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej;

                          c)       prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności
 i predyspozycji;

 1. Cele i zadania, o których mowa w ust. 5 realizują nauczyciele przy współpracy
  z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
 2. Cele, o których mowa w ust. 5 osiągane są poprzez:

1)   przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;

2)   umożliwianie uczniom poznanie podstaw funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego;

3)        przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
w życiu rodzinnym i społecznym;

4)        wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

                                                        
Rozdział 2

Formy realizacji zadań szkoły

 

§ 5. 1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,  tworzy  optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej,  podejmuje niezbędne działania  podnoszące  jakość pracy szkoły wpływające na jej  rozwój organizacyjny.

§ 6.  1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone planem nauczana zgodnym z ramowym planem nauczania są prowadzone dla całego oddziału w klasach IV-VIII w systemie klasowo-lekcyjnym, a godzina tych zajęć trwa 45 minut.

 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zgodny z ramowym planem nauczania dla danego oddziału.

 

 

 

 

 

DZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 7. 1.Organami szkoły są:

1)   dyrektor szkoły;

2)   rada pedagogiczna;

3)   samorząd uczniowski;

4)   rada rodziców.

Rozdział 1

Dyrektor szkoły

 

§ 8. 1.Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno- prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

 4) dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tolkmicko

 5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej

6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.

3. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań.

5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu

 

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

 

§ 9. 1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

 1. Kompetencje stanowiące i opiniujące Radę Pedagogiczną określa ustawa.
 2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
  z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

Rozdział 3

Samorząd uczniowski

 

§ 10. 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 1.  Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.
 6. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel wybierany w drodze tajnego głosowania przez uczniów.
 7. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego pełni jednocześnie rolę Rzecznika Praw Ucznia.
 8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

Rozdział 4

Rada rodziców

 

§ 11. 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:

1)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.

7.Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację.

 8. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania, dostęp do komunikatorów z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny oraz miejsce na stronie internetowej szkoły.

9. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole.

 

 

Rozdział 5

Zasady współdziałania organów szkoły

 

§ 12. 1.Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych prawem.

 1. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami szkoły
  w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 2. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.
 3. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 4. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
  do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej
  w formie ustnej na jej zebraniu.
 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
  i wniosków obowiązującą w szkole.
 8. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 9. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły,
  z zachowaniem drogi służbowej.

 

Rozdział 6

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły

 

§ 13. 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców:

1)   dyrektor szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje;

2)   dyrektor szkoły, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)   dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)   dyrektor szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 4. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

Rozdział 1

Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne

 

§ 14. 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 3. Oddziałem opiekuje się wychowawca.

 

§ 15.1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w klasie I nie może być większa niż 25.

 1. Nowy oddział tej samej klasy tworzy się za zgodą organu prowadzącego,  jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 20.
 2. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
 3. Szkoła jest szkołą koedukacyjną.

 

§ 16. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.

 1. Terminy sporządzania i zatwierdzania arkusza organizacyjnego określa organ szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe 6 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
 3. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane przez dyrektora opiniuje rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.  Do ogólnej wiadomości podane są do dnia 30 września każdego roku.
 4.  Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów, zaś zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego w grupach 26-osobowych.

§ 17. 1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub –za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 2. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.

 

§ 18. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

§ 19. 1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy prawa.

 1. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie szkoły.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony.

 

§ 20. 1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.

 1. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli
  ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę.
 2. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych.
 3. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny i wymaga zgody rodziców.
 4. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych na początku roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 6. Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku realizacji programów nauczania i podstawy programowej.
 7. Wszystkie zajęcia pozaszkolne mogą odbywać się w dni wolne od nauki szkolnej,
  w godzinach otwarcia szkoły i po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  i zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  przez uczniów uczestniczących w nich.  
 8. 9.    Organizacja zajęć pozalekcyjnych w terminach innych niż wymienione w ust. 5., z wyłączeniem form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły.
 9. 10.  Każdy organizator zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 5. jest obowiązany zapoznać się i przestrzegać postanowień regulaminu organizacji imprez okolicznościowych i zajęć pozaszkolnych.
 10. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są w dziennikach zajęć innych.
  1. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów
   i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy przez dyrektora szkoły.                                    

Rozdział 2

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 21. 1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) szczególnych uzdolnień;

4) specyficznych trudności w uczeniu się;

5) zaburzeń komunikacji językowej;

6) choroby przewlekłej;

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

3. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści realizujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

4. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest
w formie porad, konsultacji, warsztatów i polega na organizowaniu wsparcia
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

7. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący
w szkole.

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy z PPP nr2 w Elblągu i logopedzi, we współpracy z:

1) rodzicami ucznia;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) psychologiem i pedagogiem szkolnym;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom szkoły w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

2) logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

12.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 

 

Rozdział 3

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

 

§ 22.  1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
i problemów występujących w społeczności szkolnej.

 1. Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo-profilaktycznym   skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  1. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
  2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniuz organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.
  3. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go
   z rodzicami oddziału.
  4. Program, o którym mowa w ust. 1., realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

 

Rozdział 4

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

§ 23. 1. Do szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców.

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym  dostosowuje się program nauczania
do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Program ten stanowi indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w § 3 ust.1., pkt 17.

3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:

1)      pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)      odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

3)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

                                                       Rozdział 5

Organizacja indywidualnego nauczania

 

§ 24. 1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
   do szkoły, zostaje on  objęty  indywidualnym nauczaniem. Organizację tych zajęć określają odrębne pezpisy.

Rozdział 6

Organizacja świetlicy szkolnej

 

 • § 26. 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców – na wniosek rodziców lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub ze względu na inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.
 1. Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom:

1)      bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą;

2)      pomoc w nauce;

3)      odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.

 1. 3.  Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.
  1. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez dyrektora szkoły.
  2. W planie pracy świetlicy występują następujące formy zajęć: czytelnicze,
   plastyczno–techniczne, umuzykalniające,gry i zabawy, zajęcia
   rekreacyjno–sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności.
  3. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   1. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły
    w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców  i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.
   2. Informacje na temat godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.
   3. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do sekretariatu szkoły. Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły.
   4. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do szkoły. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć także w innym terminie.
   5. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się.

 

Rozdział 7

Organizacja stołówki szkolnej

 

 • § 27. 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole  zorganizowana jest stołówka.
 1. Koszty prowadzenia stołówki pokrywa organ prowadzący szkołę, w tym wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługi kuchni, których liczba jest corocznie zatwierdzana przez ten organ  w arkuszu organizacyjnym szkoły.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
  1. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w drodze wewnętrznego zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
  2. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3.:

1)   w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, dyrektor szkoły organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, ustalając ich harmonogram.

Rozdział 8

Organizacja biblioteki szkolnej

 

§ 28. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 1. Biblioteka jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warunków pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów. 
 2. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin.
 3. Do zbiorów bibliotecznych należą książki i podręczniki, czasopisma, dokumenty na nośnikach elektronicznych oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych szkoły.

§ 29. 1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły, są one dostosowywane
do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp
do księgozbioru.

 1. Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze, których zadaniem jest:

1)   gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,  podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie
z potrzebami uczniów i nauczycieli oraz potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły;

2)   tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz do  poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

3)   zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników;

4)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

5)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

6)   podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

7)   wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

8)   umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli;

9)   popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.

 

§ 30. 1. Biblioteka współpracuje z:

1)      uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania i samokształcenia;

2)      nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć;

3)      wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

4)      rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji
o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej;

5)      innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych;

6)      instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.

       2.       W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

 

Rozdział 9


Przejdź do góry