Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-01-27

Imieniny: Anieli, Juliana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 236058
 • Do końca roku: 339 dni
 • Do wakacji: 151 dni

 

 Zdjęcie


 

SPIS TREŚCI

 

 1. Podstawy prawne …………………………………………………………..         3
 2. Charakterystyka szkoły …………………………………………………….          4

2.1.            Dane ogólne o szkole ……………………………………….…….          4

2.2.            Historia i tradycje …………………………………………………         4

2.3.            Lokalizacja ………………………………………………………..          5

2.4.            Kadra szkoły ………………………………………………………         5

 1. Cele i zadania szkoły ……………………………………………………….         6
 2. Model absolwenta …………………………………………………………..         7
 3. Nauczyciel w naszej szkole …………………………………………………         8
 4. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach ………………….          9

6.1.            Kształcenie …………………………………………………………       9

6.2.            Wychowanie i opieka ………………………………………….......        9

6.3.            Baza szkoły ………………………………………………………...        9

 1. Analiza realizacji koncepcji pracy szkoły …………………………………..          10
 1. 1.      Podstawy prawne

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 
    2572 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej 
    wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
    szkół  (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).

3. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr  97, poz. 674 
    z późn. zm.).

4. Statut Szkoły Podstawowej  im. 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej 
    w Pogrodziu.

5. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej  im. 106 Dywizji Piechoty Armii 
    Krajowej w Pogrodziu.

6. Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej  im. 106 Dywizji Piechoty Armii   
    Krajowej w Pogrodziu.

 

 1. 2.      Charakterystyka szkoły

 

2.1.            Dane ogólne o szkole

Szkoła Podstawowa w Pogrodziu jest placówką 7 oddziałową. Posiada 10 sal lekcyjnych, w tym pracownię komputerową,  salę gimnastyczną, pracownię logopedyczną. Na terenie szkoły znajduje się filia biblioteki gminnej.  Teren podwórka szkolnego jest ogrodzony. Przy budynku znajduje się boisko sportowe do piłki siatkowej i nożnej, oraz nowoczesny plac zabaw dla młodszych dzieci, wybudowany w ramach programu „Wesoła szkoła”. Odpowiednie wyposażenie sali w meble, pomoce i zabawki oraz aranżacja przestrzeni to podstawowy wymóg, który musi spełnić szkoła jeśli chce aby dzieci czuły się w niej dobrze 
i komfortowo. Zajęcia dla dzieci odbywają  się w salach dostosowanych do potrzeb 
i oczekiwań dzieci w każdym wieku.
  Uczniowie klas 0 - III mają możliwość pozostawienia 

w szkole swoich podręczników i przyborów szkolnych.

 

2.2.            Historia i tradycje

 

Po wojnie dzieci uczyły się w tzw. „starej szkole” mieszczącej się przy kościele. 
W szkole było 5 izb. Brakowało Sali gimnastycznej. W 1964 roku społeczeństwo Pogrodzia czynem społecznym postanowiło wybudować nową szkołę. Dnia 16 września 1967 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, która otrzymała imię Czerwonego Pułku Warszawy. Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Antonina Janiszewska – ona to właśnie po skończonej wojnie organizowała szkołę w Pogrodziu. Od 1963 roku funkcję kierownika szkoły pełnił pan Jerzy Dobis. Od roku 1969 kierownictwo szkoły objął pan Tadeusz Dorosz. Szkoła była wówczas ośmioklasowa. Uczyło się w niej około 200 dzieci. Od 1976 roku dyrektorem szkoły została pani Jerzyka Ciesielska. Na przełomie roku 1999/2000 do szkoły zostało przeniesione przedszkole. W wyniku reformy oświatowej od 2000 roku Szkoła 
w Pogrodziu stała się sześcioklasowa. W 2002 roku nowym  dyrektorem szkoły została pani  Małgorzata Zając.

Od 2003 roku w szkole istnieje pracownia komputerowa. W ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół 2006” szkoła otrzymała nowe wyposażenie pracowni komputerowej. Dnia 16.06.2007 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru  i nadania szkole imienia 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Jednocześnie świętowaliśmy 40 – lecie nowego budynku szkoły. Dnia 17.06.2008 roku w pracowni zainstalowano nowe komputery. W tym roku również powstało w szkole Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które jest efektem uczestnictwa szkoły w projekcie „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej edycja 2007”. Szkoła posiada również stronę internetową.

W ostatnich latach wykonano wiele remontów, które finansowano z budżetu szkoły 
i gminy, m.in. wymieniono stolarkę okienną, wykonano remont dachu i kominów oraz kompleksowy remont toalet z podłączeniem ciepłej wody. Wymieniono instalację grzewczą , zrobiono szatnię gimnastyczną dla dziewcząt i chłopców, wykonano elewację budynku, wymieniono drzwi w klasach, wyremontowano gabinet dyrektora i sekretariat szkoły, wyremontowano korytarze szkolne, wykonano plac zabaw w ramach projektu „Wesoła szkoła”.

W roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 90 uczniów, którzy rozwijali swoje zainteresowania i zdolności nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych ale także podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach tzw. „ godzin karcianych”. Dzieci uczęszczające do naszej szkoły brały udział w imprezach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych oraz 
w wycieczkach. Reprezentowali szkołę w konkursach , turniejach i zawodach sportowych na terenie szkoły, gminy i powiatu , odnosząc znaczące sukcesy.

Placówka oprócz zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizuje edukację patriotyczną , regionalną, zdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i komunikacyjną.

 

 

2.3.            Lokalizacja:

 

  Szkoła znajduje się we wsi Pogrodzie, która administracyjnie należy do gminy Tolkmicko. Do szkoły uczęszczają dzieci z Pogrodzia, Chojnowa, Przybyłowa, Brzezin 
i Tolkmicka. Mieszkańcy tych miejscowości pracują na terenie gminy Tolkmicko, Elbląg 
i Frombork. Często w poszukiwaniu zatrudnienia wyjeżdżają za granicę. Pogrodzie wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

 

2.4.            Kadra szkoły :

 

       W roku szkolnym  2013/2014  w szkole pracuje 12 nauczycieli, w tym 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, i 2 stażysta. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, większość do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo 
w formach wewnętrznych (WDN, konferencje Rady Pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on line).

 

 

 1. 3.      Cele  i  zadania szkoły :

 

Cele ogólne – perspektywiczno- strategiczne:

a)      podnosić jakość nauczania i uczenia się.,

b)      promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku,

c)      promować wartości patriotyczne i tradycje szkoły,

d)     rozwijać samodzielność uczniów.

      

Cele etapowe  i operacyjne :

a)      wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym  i uczniem mającym trudności w nauce,

b)      dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować ich  do podjęcia nauki w gimnazjum,

c)      włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły,

d)     organizować uroczystości dla społeczności lokalnej,

e)      szeroko rozpowszechniać informacje o uroczystościach szkolnych,

f)       aktualizować szkolną stronę internetową.

 

 

 1. 4.      Model  absolwenta 

 Nasz absolwent:

 • od siebie chce dużo i daje najwięcej ;
 • odróżnia dobro od zła;
 • kulturalnie zachowuje się w domu, w szkole, na ulicy;
 • szanuje siebie i innych;
 • jest asertywny;
 • troszczy się o zdrowie, przestrzega zasad higieny;
 • potrafi organizować pracę własną, jest twórczy;
 • poświęca swój czas na pracę dla innych;
 • potrafi współdziałać w grupie, jest tolerancyjny i odpowiedzialny;
 • ma poczucie przynależności grupowej, regionalne i narodowej;
 • identyfikuje się z kulturą polską i europejską;
 • zna podstawy integracji;
 • dba o kulturę języka;
 • zna podstawy języka obcego;
 • obcuję z tradycją filozoficzną i ją rozumie.

 

 1. 5.      Nauczyciel w naszej szkole :
 • uczy poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
 • wprowadza go w świat wiedzy
 • stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.

 

 1. 6.      Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach

6.1. Kształcenie

 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
 • Analizowanie wyników sprawdzianów. Formułowanie i wdrażanie wniosków do dalszej pracy.
 • Udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
 • Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę między nauczycielami.
 • Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

 

6.2. Wychowanie i opieka

 • Organizowanie procesów dydaktycznych w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły.
 • Realizacja działań wynikających z Programu Profilaktyki.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.
 • Wdrażanie do samorządności poprzez działania Samorządu Uczniowskiego.
 • Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki.
 • Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom.
 • Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.
 • Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.
 • Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i propagowanie patriotycznej tradycji szkoły.

 

6.3 Baza szkoły

 • Dokończenie termomodernizacji budynku.
 • Remont świetlicy szkolnej.
 • Remont pokoju nauczycielskiego.
 • Pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej.
 • Zakup mebli do klas.
 • Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.
 • Zakup tablicy multimedialnej.
 • Komputer z drukarką w pokoju nauczycielskim.

Sporządziły:


Przejdź do góry